Brent Faiyaz

“Gravity” của Brent Faiyaz và DJ Dahi (với Tyler, The Creator)

'Gravity' của Brent Faiyaz tập trung vào ý tưởng về lối sống siêu sao của các ca sĩ đang cản trở các mối quan hệ lãng mạn ổn định của họ. ĐọC Thêm