Dulahan

'Aberfan' của Dulahan

Aberfan của Duhalan là một bài hát dựa trên lịch sử kể chi tiết các sự kiện xung quanh thảm họa than Aberfan năm 1966 giết chết nhiều người ở Nam Wales. ĐọC Thêm