Táo Fiona

Ý nghĩa lời bài hát “Shameika” của Fiona Apple

Bài hát này là lời cảm ơn đến “Shameika”, một bạn học đã động viên Fiona khi cô ấy còn học cấp hai. ĐọC Thêm

“Fetch the Bolt Cutters” của Fiona Apple

Trên 'Fetch the Bolt Cutters', Fiona Apple kể lại con đường sự nghiệp của cô dẫn đến thời điểm hiện tại, nơi cô sẵn sàng gạt bỏ mọi ức chế sang một bên. ĐọC Thêm