Nối Liền Nhau

“Không còn gì” của Seether

'Nothing Left' của Seether là một giai điệu chống đối thành lập, trong khi ban nhạc chỉ trích tình trạng xã hội hiện tại. ĐọC Thêm

“Không có độ phân giải” của Seether

Ca sĩ đã thất vọng đến mức, trong khi anh ấy cảm thấy 'không có cách giải quyết' cho cảm xúc của mình. ĐọC Thêm