Sophie Ellis-Bextor

“Murder on the Dancefloor” của Sophie Ellis-Bextor

Trong 'Murder on the Dancefloor' của Sophie Ellis-Bextor, người kể chuyện về cơ bản mô tả mạch khiêu vũ cạnh tranh như một mạch trong đó gian lận đầy rẫy. ĐọC Thêm