Vũ Trụ Steven

“Hãy để chúng tôi ngưỡng mộ bạn” của Steven Universe

'Let Us Adore You' chủ yếu là sự thể hiện tình yêu đối với Steven Universe, nhằm cố gắng ép buộc anh ta hoàn thành một vai trò nào đó. ĐọC Thêm

“Những người bạn khác” của Steven Universe

Spinel rất buồn về “những người bạn khác” Pink Diamond đã tụ tập và đang tìm cách báo thù. ĐọC Thêm