Vanessa Carlton

“A Thousand Miles” của Vanessa Carlton

“A Thousand Miles” của Vanessa Carlton nói về quãng thời gian cực hạn mà một người sẵn sàng đi để được ở bên những người họ yêu thương. ĐọC Thêm